Algemene voorwaarden

[ versie 13 april 2022 ]

Blijf in Beweging wilt er zeker van zijn dat de relaties met haar klanten zo vlot mogelijk verlopen. Blijf in Beweging waardeer het vertrouwen dat je in het bedrijf stelt en neem je rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden wil Blijf in Beweging je een klaar en duidelijk overzicht geven van je rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stelt Blijf in Beweging het op prijs indien je dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer je hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als je een nieuwe betaling of reservatie uitvoert. Blijf in Beweging kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe betaling of reservatie. Op de betaling of reservatie die je nu zal uitvoeren, gelden de huidige voorwaarden.

1. Organisatie
Blijf in Beweging is een eenmanszaak, geregistreerd in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer: 0720.972.195, met zetel te Wittinck 29, 9520 Sint-Lievens-Houtem, België (GSM: +32 (0)473 80 54 07, e-mail: info@blijfinbeweging.be).

2. Diensten
Blijf in Beweging biedt diensten aan die ten goede staan voor het welzijn van de mens.

 

3. Deelname
De klant kan pas deelnemen aan een activiteit als het volledige bedrag van de gekozen activiteit op het rekeningnummer BE 81 0018 6600 1124 hebt gestort.

 

4. Annulatie
De klant dient 24 uur voor aanvang van de activiteit Blijf in Beweging op de hoogte te brengen. Indien minder dat 24 uur is de klant verplicht het hele bedrag voor deelname te betalen (Dit is niet van toepassing voor de formule van een abonnement en retraites). Indien de activiteit door Blijf in Beweging wordt geannuleerd, heeft de klant het recht zijn volledige bedrag voor de activiteit terug te vorderen of in te ruimen voor deelname aan een andere activiteit van dezelfde waarde.

 

5. Overmacht
Annulatie door overmacht, die
kan aangetoond worden door een schriftelijk attest, wordt in samenspraak met Blijf in Beweging besproken.

 

6. Prijzen

De voor de diensten gehanteerde tarieven, worden vooraf vastgelegd.

 

7. Prijzen, voorschotten, facturatie en betaling voor derden

In samenwerking met derden worden de tarieven vooraf vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst en zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst hen verplicht. De offertes en diensten zijn onderworpen aan de onderstaande verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopsvoorwaarden zijn verondersteld door de klant te zijn gekend.

  • De diensten zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld op de factuur.

  • Niet-betaalde facturen op de vervaldag brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest mede van 12% per jaar voor elke laattijdige betaling, te rekenen vanaf de vervaldag.

  • Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, worden de bedragen hiervan met 10% forfaitair verhoogd uit hoofde van schadevergoeding, met een minimum van 25 euro. Verwijlintresten en eventuele procedurekosten zijn in deze vergoeding niet inbegrepen.

  • Klachten dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum te worden gedaan, per aangetekend schrijven. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

  • Bij eventuele geschillen zijn alleen de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.


8. Verantwoordelijk
Blijf in Beweging biedt diensten aan waarbij de klant zelf de verantwoordelijkheid in eigen handen neemt om zelf aan te voelen wat zijn/haar lichaam aan kan. De klant wordt niet gedwongen om oefeningen of bewegingen uit te voeren die tot blessures of overbelasting van het lichaam kan leiden. Blijf in Beweging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor blessures of ongevallen voor, tijdens of na de activiteit.

 

9. Schadevergoeding

Bij vernieling of aanbrengen van schade aan goederen, gebouwen, natuurdomeinen, begeleiders of medecursisten, kan de klant/cursist schuldig verklaard worden en verplicht worden tot vergoeding van de schade van de wederpartij, tenzij de tekortkoming aan de nalatige partij niet kan worden toegerekend, omdat kort gezegd sprake is van overmacht.

 

10. Eigendomsrechten
Alle eigendomsrechten op de door Blijf in Beweging gepubliceerde publicaties, teksten, foto's, video's, creaties, drukwerk, ontwerpen of andere,
dienen niet gekopieerd te worden. Blijf in Beweging behoudt hiervan de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van intellectuele wet- en regelgeving.